Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

NOTÍCIES

10/04/2019
Experts seleccionats per la Comissió Europea per revisar la planificació hidrològica de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) visiten el delta del Llobregat

Experts seleccionats per la Comissió Europea han revisat la planificació hidrològica de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Ho han fet dins del programa Peer-to-Peer, que ajuda a compartir bones pràctiques en l’execució i la governança i a potenciar la coordinació i harmonització de criteris en la redacció dels plans de gestió de l’aigua de les diferents autoritats de conca a nivell europeu. 

Imatge de complement

Les principals conclusions de l’informe final dels experts apunten que Catalunya està treballant en la bona direcció i aplicant estàndards de qualitat adequats i ajustats als requeriments de la Directiva marc de l’Aigua i de la Directiva d’Inundacions. Pel que fa als aspectes en què es plantegen nous reptes destaquen la millora de la integració d’aquestes directives; la millora de l’eficiència de les xarxes i de la recuperació dels costos en els usos que generen major impacte en el medi; la millora de la connectivitat fluvial i de la qualitat hidromorfològica dels rius, així com també la gestió integrada d’aigües superficials i subterrànies i l’impuls de la participació ciutadana en la gestió dels riscos d’inundació.

Actualment està en curs el procediment de la planificació hidrològica de les conques internes per al període 2022-2027. L’ACA, a més, està analitzant les principals pressions i impactes sobre el medi.

Un dels llocs visitats pel grup d’experts ha estat el delta del Llobregat. Les masses d’aigua dels espais naturals del Delta seran beneficiàries d’aquesta planificació, i el compromís de l’ACA és poder incorporar les possibles actuacions dins de la revisió del Pla de gestió i Programa de mesures per al sexenni 2022-2027, que s’està redactant ara.

Un avançament d’aquestes mesures per recuperar l’estat ecològic de les zones humides del delta del Llobregat és l’actuació que es durà a terme a finals de 2019 al Remolar-Filipines, i que consisteix en l’aportació d’aigua en la qualitat i quantitat necessàries per a  millorar la inundabilitat de la maresma de les Filipines. 

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org