Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Peixos

PEIXOS DE LES AIGÜES DOLCES I SALOBRES DEL DELTA DEL LLOBREGAT *1

 

NOM CIENTÍFIC

NOM CATALÀ

ESTATUS

AUTÒCTONS

 

ANGUILLIDAE

 

 

1

Anguilla anguilla

Anguila

freqüent

 

ATHERINIDAE

 

 

2

Atherina boyeri

Joell

escàs

 

BELONIDAE

 

 

3

Belone belone

Agulla

escàs

 

CYPRINODONTIDAE

 

 

4

Aphanius iberus

Fartet

escàs

 

GOBIIDAE

 

 

5

Pomatoschistus microps

Gòbit de sorra

escàs

 

MUGILIDAE

 

 

6

Mugil cephalus

Llisa llobarrera

freqüent

7

Chelon labrosus

Llisa vera

escàs

8

Liza ramada

Llissa calua

freqüent

9

Liza saliens

Llisa petita

freqüent

 

PLEURONECTIDAE

 

 

10

Platichtys flesus

Rèmol de riu

freqüent

 

SERRANIDAE

 

 

11

Dicentrarchus labrax

Llobarro

escàs

 

SYNGNATIDAE

 

 

12

Syngnatus abaster

Agulleta de riu

escàs

AL·LÒCTONS

 

POECILIIDAE

 

 

13

Gambusia holbrooki

Gambúsia

freqüent

 

CENTRACHIDAE

 

 

14

Lepomis gibbosus

Peix sol

escàs

 

CYPRINIDAE

 

 

15

Ciprinus carpio

Carpa

freqüent

16

Barbus graellsii

Barb comú

rar

17

Alburnus alburnus

Alburn

rar

*1Universitat de Barcelona. Seguiment de paràmetres biològics i detecció de bioindicadors de l’estat del sistema al llarg del període de creació de noves infraestructures al delta del Llobregat. Anys 2004 i 2005. Informes inèdits.

ANNEX: cwpeixos.pdf   (pdf 61420)

 

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org