Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

ESTUDI I GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT

<<Conèixer la diversitat dels éssers vius, el seu origen i evolució, té un interès no solament acadèmic, sinó que resulta imprescindible per assegurar una correcta gestió del territori i del medi natural.>> 

La informació que es té pel que fa a l'estat actual de la biodiversitat del Delta i dels principals factors que incideixen en com aquesta evoluciona, encara és parcial. Obtenir dades objectives és fonamental per poder apuntar millores i per informar i sensibilitzar la societat sobre la importància de la conservació dels espais naturals.

La recerca científica que es fa als espais naturals del delta del Llobregat s'orienta al coneixement dels mecanismes que generen i mantenen  la biodiversitat en els ecosistemes presents, majoritàriament aquàtics; a l'anàlisi  de la distribució territorial i de la dinàmica que presenta la biodiversitat; i a l'estudi dels factors que l'amenacen.

 

Espais per a la investigació

El Consorci desenvolupa programes de seguiment i d'avaluació de la biodiversitat, en col•laboració amb el món científic, i hi dóna suport a aquells projectes d'investigació que tinguin com a marc de referència el delta del Llobregat.


Investigació aplicada a la gestió

Els resultats que s'obtenen es  tradueixen en criteris aplicables a la  gestió de la biodiversitat del Delta, des del punt de vista de les  espècies, les comunitats i els processos ecològics, i serveixen per establir  programes de conservació, recuperació i potenciació. 


Difusió del coneixement científic

Els  resultats d'aquestes investigacions es difonen i divulguen mitjançant la web i les xarxes socials, i també amb guies, conferències i exposicions. A més, sempre que és possible,  es procura que el públic visitant participi directament en activitats de camp, testings o censos.

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org