Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Gestió d'hàbitats

El Consorci avalua de forma contínua l'estat general dels hàbitats mitjançant l'anàlisi dels principals grups bioindicadors, calculant-ne la quantitat, la naturalitat, la fragmentació i la connectivitat.
 
L'estat de les llacunes costaneres s'estudia mitjançant el seguiment dels poblaments de macròfits. Les dunes amb pinedes de pi pinyer s'estudien mitjançant el seguiment de les poblacions d'orquídies, la realització d'atles de fongs, i l'anàlisi de l'estructura i composició de les comunitats psammòfiles. Periòdicament, també es fan mostratges i s'analitza el medi aquàtic del Delta.
 
Com a conseqüència de l'activitat  humana, molts hàbitats dels espais naturals s'han vist alterats. Cal  mantenir-los en bones condicions perquè no perdin biodiversitat: amb segues,  desbrossaments i aclarides de vegetació, retirant-ne la vegetació exòtica  invasora i fent un manteniment de plantacions. 
 
Per controlar el gran creixement  de vegetació de les zones humides - que es deu a la gran quantitat de nutrients que arriben als espais naturals  procedents dels canals agrícoles i urbans- i per recuperar les comunitats  vegetals i la fauna pròpia dels ambients oberts, així com el seu valor  paisatgístic, es promou la pastura controlada d'ovelles o cavalls a les  antigues maresmes i prats humits del delta del Llobregat. 

0 resultats trobats
© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org