Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Àmbit de protecció

<< La finalitat bàsica de la declaració d'un espai natural protegit és garantir la conservació dels seus valors naturals, a més dels culturals, paisatgístics i científics, reconeguts per la societat i recolzats per una norma legal, i per tant subjecte a un règim especial de protecció, conservació, restauració i desenvolupament. >>

Els valors naturals del delta del Llobregat es concentren en una àrea relativament petita, a prop de les principals ciutats metropolitanes i, per tant, sotmesos a una gran pressió humana. A l'actualitat el Delta del Llobregat compta amb prop de 1.000 hectàrees d'espais naturals protegits.

El Delta del Llobregat s'ha caracteritzat per una intensa pressió transformadora durant tota la segona meitat del segle XX, principalment a causa de la implantació de les infraestructures logístiques i de comunicació del Pla Delta (nascut del conveni signat entre les administracions central, autonòmica i local l’any 1994), i secundàriament per l’elevat ritme d’urbanització d’alguns dels municipis deltaics. És per això que els espais lliures, és a dir, les zones naturals, juntament amb les agrícoles, es revelen clarament com la part del mosaic deltaic més fràgil, i en conseqüència la més necessitada de protecció.

Tots aquests reconeixements es fonamenten en la importància ambiental dels espais naturals, atès que són una de les zones humides més importants de Catalunya, per la notable diversitat i singularitat pel que fa a la composició d’espècies botàniques i faunístiques; i per la íntima proximitat a entorns extensament i intensament urbanitzats, fet que atorga als espais naturals del delta del Llobregat una situació de clara excepcionalitat.

 

CRONOLOGIA DE LA PROTECCIÓ

 1987. Una part de les zones naturals del delta del Llobregat van ser protegides amb la figura de Reserva Natural Parcial del Remolar – Filipines i de la Ricarda –Ca l’Arana.

 

1992. Aquestes zones protegides, més la llacuna de la Murtra, es van incorporar al PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya).

 

1994. La Comunitat Europea va declarar ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus) les zones protegides del delta del Llobregat, i es va ampliar la superfície protegida amb la incorporació dels Reguerons i d'una part del litoral del Prat.

 

2001.  Pràcticament totes les zones humides del Delta es van incloure a l’Inventari de les Zones Humides de Catalunya.

 

2006. S'amplia la ZEPA i es fa coincidir  amb la proposta catalana de Xarxa Natura 2000 i la proposta de nous Llocs d’Importància Comunitària (LIC).

 

2013. La pineda de Can Camins s'incorpora als LIC i a la Xarxa Natura 2000, en compliment de la  Sentència del TS que estima el recurs contenciós administratiu 72/2007.

 

2014.  Gran part del litoral del Delta queda inclòs en la ZEPA marina ES0000513 Espai marí del Baix Llobregat – Garraf.

 

2014. Tota la superfície Xarxa Natura 2000 del Delta del Llobregat es declara ZEC (Zona d'Especial Conservació).

 

En tràmit. Actualment està a punt per a l'aprovació inicial el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Delta del Llobregat, que serà el marc legal que permetrà garantir l’equilibri territorial necessari, així com establir una guia segons la qual sigui possible la conservació i potenciació dels valors ecològics, paisatgístics, científics i culturals del delta del Llobregat

 

En fase d'elaboració. Actualment es troben en fase de recopilació d'informació els treballs per a la inclusió del delta del Llobregat entre les zones humides del conveni Ramsar.

 

 

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org