Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

NOTÍCIES

17/06/2020
S'aprova al Parlament la creació de l'Agència de la Natura de Catalunya

El Parlament ha aprovat aquest dimecres la Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya. L'objectiu d'aquesta agència és protegir, planificar, restaurar, millorar i estudiar el medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com en el marí.

La finalitat d'aquest nou organisme públic és preservar el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat i garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.

L'Agència de la Natura de Catalunya tindrà personalitat jurídica pròpia i s'adscriurà al departament competent en matèria de medi ambient. L'agència promourà la participació de les administracions públiques, les entitats locals i les privades sense ànim de lucre i els consorcis en la gestió del patrimoni natural i treballarà d'acord amb un contracte programa aprovat cada sis anys i amb objectius biennals.

La creació d'aquesta entitat s'emmarca dins el compliment de les directives d'Emergència Climàtica i les d'Hàbitats i Aus, ja que un fet indiscutible és que la protecció dels espais naturals podrà servir, entre d'altres, per a la protecció de la biodiversitat global. La proposició de llei va sorgir del Parlament de Catalunya l'any 2017, i ha estat una entitat molt esperada entre els gestors dels parcs i espais naturals del Catalunya, que veuen en aquest nou ens una oportunitat de revertir la situació de minva de biodiversitat, degut al canvi climàtic, la sobrexplotació dels recursos naturals o la invasió d'espècies exòtiques invasores, per posar només uns exemples.

L'Agència disposarà d'autonomia financera i recursos propis per a desplegar polítiques de protecció del medi natural, entre els quals el Fons del Patrimoni Natural que es dotarà amb el 50% de l'import que es recapti de l'impost sobre les emissions de CO2.

Confiem que el nou organisme afronti amb decisió els reptes que té plantejats el medi ambient al nostre país, i molt especialment pel que fa a les zones humides com el Delta del Llobregat, i contribueixi amb els recursos necessaris per al foment de la biodiversitat amb l'objectiu d'un major benestar econòmic, social i ambiental.  

© Consorci Delta del Llobregat - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org