Saltar a continguts

Consorci Delta del Llobregat

Navegació

Menú principal

Perfil del contractant

El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

El Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat està sotmès a la normativa de contractació del sector públic, i concretament al reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLLCSP), pel que fa a la tramitació i adjudicació dels contractes de subministraments, serveis i obres necessaris per al desenvolupament de les seves activitats.

Es recomana a les persones interessades en la  descàrrega dels plecs de clàusules que regeixin les diverses contractacions que enviïn un correu electrònic al Consorci, notificant-ho. Això facilitarà la comunicació de possibles esmenes d'errades o ampliacions de terminis que es puguin produir. Si necessiteu més informació sobre la licitació i/o els plecs podeu trucar al telèfon 93 479 32 01

PRESENTACIÓ OFERTES

Oficina tècnica del Consorci

Av. Onze de setembre 73 – 75

08820 El Prat de Llobregat
Horari: de dilluns a divendres de 8 h a 15 h

EXP 11/2016 - APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'INFORMACIÓ DELS ESPAIS NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT QUE GESTIONA EL CONSORCI

En termini presentació ofertes > En procés > Adjudicat > Formalitzat

Obertura de pliques (Sobre B1- criteris en base a judicis de valor) : 21/12/2016. A les 12.30 hores, a l'Oficina tècnica del Consorci (Av Onze de Setembre 73 – 75, 08820 El Prat de Llobregat)

Obertura de pliques (Sobre B2- Criteris avaluables de forma automàtica) i ponderació assignada als criteris que depenen d'un judici de valor: 15/03/2016. A les 13 hores, a l'Oficina tècnica del Consorci (Av Onze de Setembre 73 – 75, 08820 El Prat de Llobregat)

Annex: RG_6_2017_Adjudicació  (pdf 555.67KB)
Annex: RG_03_2019_1aPròrroga   (pdf 583.29KB)

EXP 10/2016 - APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DELS ESPAIS NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT QUE GESTIONA EL CONSORCI 

En termini presentació ofertes En procés > Adjudicat > Formalitzat

Obertura de pliques (Sobre B1- criteris en base a judicis de valor) : 18/05/2017. A les 13.30 hores, a l'Oficina tècnica del Consorci (Av Onze de Setembre 73 – 75, 08820 El Prat de Llobregat)


 

© Consorci Delta del Llobregat - Av. Onze de Setembre, 73-75 - 08820 - El Prat de Llobregat - Tel. 93 479 32 01 - administracio@consorcidelta.org